เอกสารทำหนังสือเดินทาง

บ้านไหนกำลังวางแผนพาเด็กเดินทางไปต่างประเทศอยู่ สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือหนังสือเดินทาง (Passport) แล้วเอกสารประกอบการขอทำหนังสือเดินทางสำหรับเด็ก หรือผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุต่ำกว่า 20 ปี) มีอะไรบ้าง มี๊หาข้อมูลมาให้แล้ว ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 กรณี ดังนี้
1. กรณี บิดา มารดา อยู่ด้วยกัน
อาจจะจดหรือไม่จดทะเบียนสมรส แต่มีอำนาจปกครองบุตรร่วมกัน
เอกสารที่ต้องใช้และเงื่อนไข
 สูติบัตรฉบับจริง
 บัตรประชาชนฉบับจริง (เฉพาะอายุ 7 ปีขึ้นไป)
 หนังสือเดินทางเล่มเดิม (หากมี)
 บัตรประชาชนตัวจริงของบิดาและมารดา (กรณีชาวต่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทางตัวจริง)
 เอกสารแสดงความเกี่ยวพัน และอำนาจปกครองบุตร
หมายเหตุ
 ทั้งบิดาและมารดา ต้องมาแสดงตนเพื่อลงนามยินยอมให้ผู้เยาว์ทำหนังสือเดินทาง
 หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถมาแสดงตน จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศและทำหนังสือเดินทาง (ทำผ่านเขต หรืออำเภอ)
 หากทั้งบิดามารดา ไม่สามารถไปแสดงตน จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทั้งบิดาและมารดา (อาจทำในฉบับเดียวกัน) และมีหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลที่ 3 ซึ่งเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว เช่น ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา พาผู้เยาว์ไปทำหนังสือเดินทาง (ไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจในกรณีที่ผู้เยาว์มีอายุ 15 ปีขึ้นไป)

2. กรณี บิดา มารดา หย่าร้าง
เอกสารที่ต้องใช้และเงื่อนไข
 สูติบัตรฉบับจริง
 บัตรประชาชนฉบับจริง (เฉพาะอายุ 7 ปีขึ้นไป)
 หนังสือเดินทางเล่มเดิม (หากมี)
 บัตรประชาชนตัวจริงของบิดาและมารดา (กรณีชาวต่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทางตัวจริง)
 เอกสารแสดงความเกี่ยวพัน และอำนาจปกครองบุตร
 ทะเบียนหย่า และบันทึกการหย่าร้าง ที่ระบุว่าผู้ใดมีอำนาจปกครองบุตร ให้ผู้นั้นพาผู้เยาว์ไปทำหนังสือเดินทาง และกรณ๊ที่มีอำนาจปกครองบุตรร่วมกัน ทั้งบิดาและมารดาจะต้องลงนามยินยอม
หมายเหตุ
 ผู้ที่มีอำนาจปกครองบุตรเพียงฝ่ายเดียวต้องมาแสดงตนเพื่อลงนามยินยอมให้ผู้เยาว์ทำหนังสือเดินทาง
 หากผู้ที่มีอำนาจปกครองบุตรเพียงฝ่ายเดียวไม่สามารถมาแสดงตน จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศและทำหนังสือเดินทาง (ทำผ่านเขต หรืออำเภอ) และมีหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลที่ 3 ซึ่งเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว เช่น ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา พาผู้เยาว์ไปทำหนังสือเดินทาง (ไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจในกรณีที่ผู้เยาว์อายุ 15 ปีขึ้นไป)
 หากบิดามารดา ยังมีอำนาจปกครองบุตรร่วมกันหลังการหย่า ทั้งบิดาและมารดาต้องมาแสดงตน

3. กรณี บิดา มารดา จดทะเบียนสมรส แต่แยกกันอยู่
(ติดต่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้)
เอกสารที่ต้องใช้และเงื่อนไข
 สูติบัตรฉบับจริง
 บัตรประชาชนฉบับจริง (เฉพาะอายุ 7 ปีขึ้นไป)
 หนังสือเดินทางเล่มเดิม (หากมี)
 บัตรประชาชนตัวจริงของบิดาและมารดา (กรณีชาวต่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทางตัวจริง)
 เอกสารแสดงความเกี่ยวพัน และอำนาจปกครองบุตร
 หากไม่สามารถติดต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ จะต้องมีคำสั่งศาลให้อีกฝ่ายหนึ่งมีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
หมายเหตุ
 ทั้งบิดาและมารดา ต้องมาแสดงตนเพื่อลงนามยินยอมให้ผู้เยาว์ทำหนังสือเดินทาง
 หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถมาแสดงตน จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศและทำหนังสือเดินทาง (ทำผ่านเขต หรืออำเภอ)
 หากทั้งบิดามารดา ไม่สามารถไปแสดงตน จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทั้งบิดาและมารดา (อาจทำในฉบับเดียวกัน) และมีหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลที่ 3 ซึ่งเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว เช่น ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา พาผู้เยาว์ไปทำหนังสือเดินทาง (ไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจในกรณีที่ผู้เยาว์มีอายุ 15 ปีขึ้นไป)

4.1 กรณี บิดา เป็นผู้เลี้ยงดูบุตร
ไม่ได้จดทะเบียนสมรส และแยกกันอยู่ (ติดต่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้)
เอกสารที่ต้องใช้และเงื่อนไข
 สูติบัตรฉบับจริง
 บัตรประชาชนฉบับจริง (เฉพาะอายุ 7 ปีขึ้นไป)
 หนังสือเดินทางเล่มเดิม (หากมี)
 บัตรประชาชนตัวจริงของบิดา (กรณีชาวต่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทางตัวจริง)
 คำสั่งศาลให้บิดามีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
หมายเหตุ
 บิดาต้องมาแสดงตนเพื่อลงนามยินยอมให้ผู้เยาว์ทำหนังสือเดินทาง
 หากบิดาไม่สามารถมาแสดงตน จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศและทำหนังสือเดินทาง (ทำผ่านเขต หรืออำเภอ) และมีหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลที่ 3 ซึ่งเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว เช่น ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา พาผู้เยาว์ไปทำหนังสือเดินทาง (ไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจในกรณีที่ผู้เยาว์มีอายุ 15 ปีขึ้นไป)

4.2 กรณี มารดา เป็นผู้เลี้ยงดูบุตร
ไม่ได้จดทะเบียนสมรส และแยกกันอยู่ (ติดต่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้)
เอกสารที่ต้องใช้และเงื่อนไข
 สูติบัตรฉบับจริง
 บัตรประชาชนฉบับจริง (เฉพาะอายุ 7 ปีขึ้นไป)
 หนังสือเดินทางเล่มเดิม (หากมี)
 บัตรประชาชนตัวจริงของมารดา (กรณีชาวต่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทางตัวจริง)
 หนังสือรับรองการใช้อำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว (ปค.14) จากสำนักงานเขต / ที่ทำการอำเภอ โดยกรณีไม่มี ปค.14 สามารถใช้เอกสาร 2 รายการนี้แทน ซึ่งเป็นเอกสารที่ออกโดยสำนักงานเขต / ที่ทำการอำเภอ ได้แก่
1. หลักฐานยืนยันว่ามารดาไม่เคยจดทะเบียนสมรส
2. เอกสารทางทะเบียนว่า บิดาไม่เคยจดทะเบียนรับรองบุตร
หมายเหตุ
 มารดาต้องมาแสดงตนเพื่อลงนามยินยอมให้ผู้เยาว์ทำหนังสือเดินทาง
 หากมารดาไม่สามารถมาแสดงตน จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศและทำหนังสือเดินทาง (ทำผ่านเขต หรืออำเภอ) และมีหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลที่ 3 ซึ่งเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว เช่น ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา พาผู้เยาว์ไปทำหนังสือเดินทาง (ไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจในกรณีที่ผู้เยาว์มีอายุ 15 ปีขึ้นไป)

5. กรณี บุคคลที่ 3 เป็นผู้ปกครอง
ติดต่อบิดา มารดา ไม่ได้
เอกสารที่ต้องใช้และเงื่อนไข
 สูติบัตรฉบับจริง
 บัตรประชาชนฉบับจริง (เฉพาะอายุ 7 ปีขึ้นไป)
 หนังสือเดินทางเล่มเดิม (หากมี)
 บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ปกครอง
 คำสั่งศาลให้ผู้ปกครองมีอำนาจปกครองเด็กแทนบิดามารดา
หมายเหตุ
 กรณีที่ผู้เยาว์ไม่มีผู้ปกครองตามกฎหมาย เช่น เด็กกำพร้าซึ่งอยู่ในหน่วยงาน / องค์กร แต่จำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อแข่งขันกีฬา หรือ แข่งขันด้านวิชาการ หน่วยงานที่ดูแลเด็กต้องทำหนังสือถึงผู้อำนวยการกองหนังสือเดินทาง เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี
 หากมีผู้ปกครองตามกฎหมาย และไม่สามารถมาแสดงตน จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศและทำหนังสือเดินทาง (ทำผ่านเขต หรืออำเภอ)

6. กรณี จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
เอกสารที่ต้องใช้และเงื่อนไข
 สูติบัตรฉบับจริง
 บัตรประชาชนฉบับจริง (เฉพาะอายุ 7 ปีขึ้นไป)
 หนังสือเดินทางเล่มเดิม (หากมี)
 บัตรประชาชนตัวจริงของบิดาและมารดา (กรณีชาวต่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทางตัวจริง)
 ใบเปลี่ยนชื่อสกลุ (หากมี)
 ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม (คร.14) ฉบับจริง
หมายเหตุ
 หากบิดา หรือมารดาไม่สามารถมาแสดงตน จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศและทำหนังสือเดินทาง (ทำผ่านเขต หรืออำเภอ)
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง
พาเด็กเที่ยวต่างประเทศ ขอหนังสือให้ความยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศได้ที่ไหน

*******************************
ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอ่านนะคะ แล้วเจอกันทริปหน้าค่ะ
ฝากกด Like + Share + Subscribe ด้วยค่ะ
หรือไปพูดคุยกันได้ตามข้างล่างนี้เลยนะคะ
https://www.facebook.com/twolittlebosses/
https://www.youtube.com/2littlebosses