หนังสือให้ความยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ

อยากพาลูกหลานไปเที่ยวต่างประเทศ แต่พ่อหรือแม่เด็กไม่ได้เดินทางไปด้วย ต้องทำยังไง ไปดูกันเลยค่ะ

หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางต่างประเทศ คือหนังสือที่ผู้มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ ยินยอม และรับทราบ ให้ผู้เยาว์เดินทางไปกับคนอื่น หรือเดินทางเพียงลำพังคนเดียวในต่างประเทศได้ ดังนั้น ผู้ปกครองที่ต้องการให้ผู้เยาว์ เดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยว หรือไปเรียนต่อ จะต้องขอหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศก่อน โดยหนังสือฉบับนี้จะใช้แสดงให้แก่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่รัฐ หรือเจ้าหน้าที่สายการบิน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้เยาว์ ป้องกันการลักพาตัวเด็ก หรือกระบวนการค้ามนุษย์ ดังนั้นผู้ปกครองที่กำลังวางแผนให้บุตรหลานที่อายุไม่ถึง 20 ปี เดินทางไปต่างประเทศกับคนอื่น จะต้องทำการขอหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ โดยเอกสารนี้ เป็นเอกสารสำคัญ ที่ผู้เยาว์จะต้องเตรียมติดตัวไว้ สำหรับแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ขาออกจากประเทศไทย

การขอหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ จะต้องให้บิดา และ/หรือ มารดา ที่ไม่ได้เดินทางต่างประเทศด้วย ไปที่อำเภอหรือสำนักงานเขตฯ ที่บิดา/มารดามีชื่อตามทะเบียนบ้านเท่านั้น โดยนำบัตรประชาชนหรือสูติบัตรฉบับจริงของเด็กไปด้วย หากสูติบัตรเป็นสำเนา จะต้องให้ทางอำเภอหรือสำนักงานเขตฯ รับรองสำเนาถูกต้อง และบิดา/มารดาจะต้องเซ็นยินยอม

หนังสือให้ความยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศใช้อะไรบ้าง
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สูติบัตร
4. ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
5. ทะเบียนการหย่า (ถ้ามี)
6. หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
7. ทะเบียนรับรองบุตร (ถ้ามี)
8. ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม (ถ้ามี)

หนังสือให้ความยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศสามารถให้ทำหนังสือมอบอำนาจ ให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บิดามารดามาให้ยินยอมแทนได้หรือไม่
ตอบ : ไม่ได้ เนื่องจากบิดามารดาต้องมาให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วยตัวเอง

หนังสือให้ความยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศต้องต้องนำบุตรมาด้วยหรือไม่
ตอบ : ไม่ต้อง

หนังสือให้ความยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศให้บิดาหรือมารดามาให้ความยินยอม เพียงฝ่ายเดียวได้หรือไม่
ตอบ : ไม่ได้ แต่ในกรณีที่บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดาหรือมารดาให้บิดาหรือมารดา ที่ไม่ได้เดินทางไปกับบุตรมาให้ความยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศเพียง ฝ่ายเดียวได้

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง
พาเด็กทำพาสปอร์ต ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง


*******************************
ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอ่านนะคะ แล้วเจอกันทริปหน้าค่ะ
ฝากกด Like + Share + Subscribe ด้วยค่ะ
หรือไปพูดคุยกันได้ตามข้างล่างนี้เลยนะคะ
https://www.facebook.com/twolittlebosses/
https://www.youtube.com/2littlebosses